Gender equality and taxation in Viet Nam

Image

As Viet Nam is taking further steps to operationalize the gender equality principles set out in the State Budget Law 2015, this discussion is designed to help policymakers and relevant stakeholders understand the linkages between gender inequalities, tax laws, and tax policy options. Specifically, the paper examines the gender impact of tax laws and tax incentives in Viet Nam, including in relation to personal income taxes, corporate income taxes, consumption taxes such as the Value Added Tax, and the role of social protection programs. This paper concludes with a discussion of institutional and governance challenges for Viet Nam in accurately identifying the gender effects of specific tax provisions, and recommends tax policy changes and institutional measures that can ensure that fiscal policies promote gender equality.

Khi Việt Nam đang thực hiện các bước tiếp theo để cụ thể hóa việc thực thi nguyên tắc bình đẳng giới được quy định trong Luật Ngân sách nhà nước 2015, báo cáo thảo luận này giúp các nhà hoạch định chính sách và các bên liên quan hiểu rõ mối quan hệ giữa bất bình đẳng giới, các luật thuế và lựa chọn chính sách thuế. Cụ thể, báo cáo này xem xét tác động giới của các luật thuế và ưu đãi thuế tại Việt Nam, bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và vai trò của các chương trình an sinh xã hội. Báo cáo này kết luận bằng việc đưa ra một nội dung thảo luận về thách thức thể chế và quản trị cho Việt Nam để xác định một cách chính xác tác động về giới trong các quy định thuế cụ thể, đưa ra khuyến nghị thay đổi chính sách thuế, các biện pháp về thể chế để đảm bảo chính sách tài khóa thúc đẩy bình đẳng giới.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Viet Nam
Resource type(s): Discussion papers
Publication year
2016
Number of pages
60