Gender Briefing Kit 2016

Image
Author(s)/editor(s)
UN Gender Joint Programming Group, Viet Nam

Gender Briefing Kit 2016 is a snapshot of the current status of key gender and development issues in Viet Nam. In addition to capturing substantial progress made to promote women’s humanrights, it highlights outstanding and emerging challenges and concerns that require due attention to ensure sustainable and equitable development in manifold aspects of socio-economic life. Itfocuses on education, health and health care, economic empowerment, political participation and leadership, violence against women and social protection, climate change adaptation, and disasterrisk management. The Kit also summarized profile of the collective work of the United Nations Country Team in partnership with other stakeholders contributing to gender equality in Viet Nam.

Báo cáo Tóm tắt tình hình giới ở Việt Nam năm 2016 là bức tranh về hiện trạng những vấn đề giới và phát triển chủ yếu của Việt Nam. Ngoài việc điểm lại những tiến bộ quan trọng trongcông tác thúc đẩy quyền con người của phụ nữ, Báo cáo này cũng nhấn mạnh những thách thức và quan ngại chưa được giải quyết cũng như mới nổi lên cần được quan tâm đầy đủ đểbảo đảm sự phát triển bền vững và công bằng trong nhiều khía cạnh đa dạng của đời sống kinh tế xã hội. Báo cáo tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế và chăm sóc sức khoẻ, traoquyền kinh tế, tham chính và lãnh đạo chính trị, bạo lực với phụ nữ và bảo vệ xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thảm hoạ. Báo cáo cũng cung cấp một bản tóm lượccác hoạt động chung của Liên Hợp quốc tại Việt Nam trên cơ sở phối hợp với các bên liên quan khác trong việc góp phần thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Viet Nam
Resource type(s): Resource kits
Publication year
2017
Number of pages
164