The impact of the COVID-19 pandemic on ethnic minorities in Viet Nam, regarding their access to social protection and direct cash transfer policies, from a gender equality lens

Image
Policy discussion:  the impact of the covid-19 pandemic on ethnic minorities in Viet Nam

This document will focus on examining the impact of COVID-19 on ethnic minority groups in Viet Nam, especially ethnic minority women. It will also analyze the implementation efficiency of direct cash transfer and social protection policies for ethnic minority groups from a gender equality lens. The document will propose policy recommendations towards the development and implementation of supporting policies and programmes in emergency situations to ensure gender responsiveness and contribute to effective and comprehensive gender equality promotion in ethnic minority areas; the implementation of which was committed to by the ratification of Sustainable Development Goals in Viet Nam by 2030.

 

Thảo luận chính sách: tác động của đến các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, tiếp cận các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt, từ góc độ bình đẳng giới

Tài liệu này tập trung xem xét tác động của đại dịch COVID-19 đến các dân tộc thiểu số (DTTS) tại Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ DTTS; cũng như phân tích hiệu quả thực hiện của các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt đối với các DTTS từ góc độ bình đẳng giới. Tài liệu cũng đề xuất một số hàm ý chính sách hướng tới xây dựng và thực hiện các chính sách, chương trình hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp bảo đảm đáp ứng giới trong vùng DTTS một cách hiệu quả và toàn diện như Việt Nam đã cam kết thực hiện trong các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam đến năm 2030.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Asia and the Pacific Viet Nam
Publication year
2021
Number of pages
32