UN Women to launch reports on the progress of women and women market vendors | Media Advisory

Date:

English | ພາສາລາວ

What:

On 1 February, 2017 UN Women in Lao PDR will launch two landmark reports in Vientiane Capital, on the importance of gender equality, women’s empowerment and advocacy for gender-responsive policies.

The reports are:

 1. Progress of the World’s Women 2015-2016: Transforming Economies, Realizing Rights, and
 2. Baseline Study on Situation of Women Market Vendors in Vientiane Capital, Lao PDR.

The launch event will also include a robust discussion panel by expert panellists from Lao Women’s Union, Lao Women’s Business Association, the Asian Institute of Technology, Thailand and the International Labour Organisation on, “Transforming Economies and Realizing Women’s Rights in Lao PDR, with a focus on informal women market vendors.”

Copies of the reports will be available at the launch for press and participants.

When:

Wednesday 1 February, 2017
Time: 8:30-12:00 hrs

Where:

Lao Plaza Hotel, Vientiane Capital, Lao PDR

Who:

 • H.E Dr. Inlavanh Keobounphanh, President of Lao Women’s Union, Lao PDR LWU
 • Dr. Miwa Kato, Regional Director, UN Women Regional Office for Asia and the Pacific and Representative in Thailand.
 • Representatives of Lao Women’s Business Association,
 • Representatives of the Asian Institute of Technology, Thailand
 • Representatives of the International Labour Organisation
 • Representatives of Lao Women’s Union
 • Representatives of UN Women Lao PDR and UN Women Asia Pacific

Media contacts:

For information on the Progress of the World’s Women 2015-2016: Transforming Economies, Realizing Rights report:

Yumiko Yamamoto,
UN Women’ Consultant
Email: yumiko...@gmail.com
Mobile: 0066 0860707910

For information on the Baseline Study on Situation of Women Market Vendors in Vientiane Capital, Lao PDR report:

Tingthong Phetsavong,
UN Women Lao PDR
Email: tingthong...@unwomen.org
Tel: 856-21-267799
Mobile: 856-20-55612341

 

English | ພາສາລາວ

ອົງການ UN Women ຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລະດັບຊາດເພື່ອເຜີຍແຜ່ ບົດລາຍງານຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ບົດລາຍງານການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບສະພາບຂອງແມ່ຄ້າຕະຫຼາຍຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ກິດຈະກໍາ:

ໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ, 2017 ຫ້ອງການອົງການ UN Women ປະຈໍາ ສປປລາວ ຈະໄດ້ຈັດການເຜີຍບົດລາຍງານທີ່ສໍາຄັນຂື້ນຢູ່ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນຂອງບົດບາດ-ຍິງຊາຍ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ການໂຄສະນາຂົນຂວາຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທີ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບົດບາດ-ຍິງຊາຍ

ບົດລາຍງານປະກອບມີ:

 1. ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກ 2015-2016: ໃນຫົວຂໍ້ ການຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດ ແລະ ການບັນລຸສິດທິຂອງແມ່ຍິງ, ແລະ
 2. ການສຶກສາຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບສະພາບຂອງແມ່ຄ້າຕະຫຼາດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ

ໃນພິທີຈະໄດ້ມີການສົນທະນາລົງເລິກ ໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ, ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດແມ່ຍິງລາວ, ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີອາຊີ (AIT), ປະເທດໄທ ແລະ ອົງການ ແຮງງານສາກົນ ພາຍໄຕ້ຫົວຂໍ້ “ການຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດ ແລະ ການບັນລຸສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ແມ່ຄ້າຕະຫຼາດໃນຂະແໜງເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ”

ບົດລາຍງານທັງສອງສະບັບສາມາດຮັບເອົາຢູ່ໃນພິທີເຜີຍແຜ່ ສໍາລັບນັກຂ່າວ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ

ວັນ ແລະ ເວລາ:

ວັນພຸດ ທີ 1 ກຸມພາ, 2017
ເວລາ 8:30-12:00 ໂມງ

ສະຖານທີ່:

ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ:

 • ພະນະທ່ານ ດຣ. ອິນລາວັນ ແກ້ວບຸນພັນ, ປະທານ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
 • ດຣ. ມິວະ ກາໂຕະ, ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ບົດບາດ-ຍິງຊາຍ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ (UN Women) ປະຈໍາພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ UN Women ປະຈໍາປະເທດໄທ
 • ສຈ.ດຣ. ສີວິໄຊ ທໍາມະລັງສີ, ຮອງປະທານສະພາທີ່ປຶກສາທຸລະກິດອາຊຽນ, ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດແມ່ຍິງລາວ
 • ສ.ຈ ດຣ. ຄຽວໂກະ ຄູຊະກາເບ,ຄະນະບໍດີ ການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ, ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີອາຊີ (AIT), ປະເທດໄທ
 • ທ່ານ ນາງ ເຂັມພອນ ເພົ່າຄໍາແກ້ວ, ຜູ້ປະສານງານແຫ່ງຊາດ, ອົງການແຮງ ງານສາກົນ (ILO), ສປປ ລາວ
 • ດຣ. ດວງສະໝອນ ດາລາວົງ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ,ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
 • ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ອົງການ UN Women ປະຈໍາ ສປປລາວ ແລະ ຈາກພາກພື້ນອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ

ບຸກຄົນຕິດຕໍ່:

ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກ 2015-2016: ໃນຫົວຂໍ້ ການຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດ ແລະ ການບັນລຸສິດທິຂອງແມ່ຍິງ:

ຕິດຕໍ່ ທ່ານ ນາງ ຢູມີໂກະ ຢາມາໂມໂຕ,
ຊ່ຽວຊານ ປະຈໍາອົງການ UN Women, ບາງກອກ, ປະເທດໄທ
ອີເມວ: yumiko...@gmail.com
ໂທລະສັບ: 0066 0860707910

ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານ ການສຶກສາຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບສະພາບຂອງແມ່ຄ້າຕະຫຼາດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປລາວ.

ຕິດຕໍ່ ທ່ານ ຕິ່ງທອງ ເພັດສະວົງ,
ອົງການ UN Women ປະຈໍາ ສປປລາວ
ເມວ: tingthong...@unwomen.org
ໂທລະສັບ: 856-21-267799
ມືຖື: 856-20-55612341