Gender Assessment of Viet Nam’s HIV Response

Image
Author(s)/editor(s)
Gender Assessment of Viet Nam’s HIV Response

GENDER ASSESSMENT OF VIET NAM’S HIV RESPONSE presents a situation analysis of the gender dimension of HIV epidemic in Viet Nam. It identifies opportunities, gaps and challenges in mainstreaming gender equality and empowerment of women in the national HIV response, and provides a set of recommendations for improved HIV policies and programmes.

ĐÁNH GIÁ GIỚI TRONG ỨNG PHÓ VỚI HIV Ở VIỆT NAM đưa ra các phân tích tình hình về khía cạnh giới trong dịch HIV ở Việt Nam. Đánh giá này xác định cơ hội, khoảng trống và thách thức trong lồng ghép bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ trong công tác phòng chống HIV/AIDS đồng thời cung cấp các khuyến nghị để cải thiện các chính sách và chương trình HIV

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Viet Nam
Subject areas: HIV and AIDS
Publication year
2018
Number of pages
148