Access to Criminal Justice by Women Subjected to Violence in Viet Nam Women’s Justice Perception Study Research Report

Image

This study provides new insights into how women perceive the justice system in Viet Nam and how the victims are treated. When the very actors tasked with facilitating access to criminal justice instead “counsel” and pressure victims to settle cases out of court, or treat them without regard for their dignity or privacy, it should come as no surprise that many women eventually give up on a system which is often unresponsive to their needs. When the criminal justice system fails to fulfill women’s human rights, this contributes to perpetuating cultures of reconciliation, cultures of invisibility, and cultures of impunity. This impunity – an exemption from punishment and accountability – fuels violence against women, reducing the impact of advocacy and hard-fought policy achievements.

TIẾP CẬN TƯ PHÁP HÌNH SỰ CỦA PHỤ NỮ BỊ BẠO LỰC Ở VIỆT NAM NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC CỦA PHỤ NỮ VỀ CÔNG LÝ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu đưa ra góc nhìn mới, sâu sắc về cách mà phụ nữ nhận thức về công lý ở Việt Nam như thế nào và cách mà nạn nhân được đối xử ra sao. Một khi từng cơ quan có nhiệm vụ thúc đẩy tiếp cận tư pháp hình sự theo kiểu “tư vấn” và gây áp lực với nạn nhân giải quyết vụ việc bên ngoài tòa án, hoặc đối xử với họ mà không quan tâm đến phẩm giá hoặc sự riêng tư của họ, thì sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên là nhiều phụ nữ cuối cùng đã bỏ cuộc, không theo đuổi vụ việc vì nhu cầu của họ không được đáp ứng. Khi hệ thống tư pháp hình sự không thực hiện quyền con người của phụ nữ một cách đầy đủ, thì hệ thống lại góp phần duy trì văn hoá hòa giải, không công nhận các vấn đề của nạn nhân và không trừng phạt tội danh. Việc không trừng phạt – sự miễn trừ hình phạt và trách nhiệm giải trình – là tiếp tay cho bạo lực đối với phụ nữ, làm giảm tác động của tuyên truyền vận động và những tiến bộ của chính sách cứng rắn.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Viet Nam
Publication year
2018
Number of pages
182