1001 Portraits of the Goddess

Image
Author(s)/editor(s)
CSAGA and UN Women

Breaking the silence

Over several years, UN Women has accompanied CSAGA in many women rights advocacy activities.

In 2017, we decided to incorporate the prevention of sexual violence against women and girls as one of the main contents of the 16 Days campaign to end violence against women and girls, starting from International Day for the Elimination of Violence Against Women (25th November) to International Human Rights Day (10th December).

A key activity in 2017 was the exhibition titled "Portraits of the Goddess." Throughout this book, many portraits, stories and inner strengths of the women of different social groups, ethnic groups and countries have been brought out to the world. They have been brave enough to speak out, breaking the silence and changing their own way of life, and leaving painful experiences sinking into the past.

This book reflects the commitment of UN Women and CSAGA to a vision of "Leaving no one behind" - where the experiences of girls and women - victims of violent forms are heard and be considered in policy development as well as response measures, to ensure that their needs are met to the fullest extent possible.

Chân dung 1001 các nữ thần

Trong nhiều năm qua, UN Women - Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ - luôn đồng hành với CSAGA trong các hoạt động vì quyền của phụ nữ.

Năm 2017, chúng tôi quyết định coi chống bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái là một trong những nội dung chính của Chiến dịch 16 Ngày hành động chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, bắt đầu từ Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25 tháng 11) đến Ngày Quốc tế Nhân quyền (10 tháng 12).

Một trong những hoạt động của Chiến dịch trong năm 2017 là triển lãm “Chân dung 1001 các nữ thần”. Các bạn có thể thấy trong cuốn sách chân dung, câu chuyện và nội lực kiên cường của những cô gái, những người phụ nữ thuộc các nhóm xã hội, dân tộc, đất nước khác nhau. Họ đã lên tiếng, phá vỡ sự im lặng và thay đổi cuộc sống theo cách riêng của mình, để lại những trải nghiệm đau thương chìm vào quá khứ.

Cuốn sách này phản ánh cam kết của UN Women và CSAGA về một tầm nhìn “không bỏ ai lại phía sau” – nơi mà những trải nghiệm của trẻ em gái và phụ nữ - nạn nhân của các hình thức bạo lực được lắng nghe và được xem xét trong quá trình phát triển chính sách cũng như các biện pháp ứng phó, nhằm đảm bảo các nhu cầu của họ được đáp ứng đầy đủ và trọn vẹn nhất.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Viet Nam
Resource type(s): Brochures Infographics
Publication year
2019
Number of pages
50