The Guidelines on Gender Responsive Budgeting in the verification and monitoring of budget implementation of the People’s Council

Image
The Guidelines on Gender Responsive Budgeting in the verification and monitoring of budget implementation of the People’s Council
Author(s)/editor(s)
UN Women Viet Nam

This publication was developed out of the context of a new State Budget Law approved in 2015 which offered new and advanced articles of law from a gender perspective. The guidelines outlined in this Document aim to provide a basic knowledge of gender, gender equality and GRB and thus, offer skills with which to apply gender equality principles in budget monitoring and decisions of the People’s Council to conform to State Budget Law (2015). At the same time, it offers guidelines to delegates of the People’s Council, its Standing Board and People’s Council Boards as well as officials from the city/provincial Departments, Committees and sectors on methods to apply with which to integrate gender into the budget process based on the mandate and functions of each agency. The Guidelines has been developed under the cooperation between the Economic and Budgetary Department - Ho Chi Minh City People’s Council, Ho Chi Minh City Committee for the Advancement of Women and Gender Equality and UN Women Viet Nam.

Tài liệu hướng dẫn về lập Ngân sách có trách nhiệm giới trong hoạt động thẩm tra và giám sát thực hiện ngân sách của Hội đồng nhân dân

Tài liệu này được xây dựng trong bối cảnh Luật ngân sách nhà nước đã được thông qua năm 2015 với những điểm rất mới và tiến bộ từ góc độ giới. Tài liệu hướng dẫn này nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về giới, bình đẳng giới cũng như Ngân sách có trách nhiệm giới, do đó, trang bị các kỹ năng vận dụng nguyên tắc bình đẳng giới trong hoạt động giám sát và quyết định ngân sách của Hội đồng nhân dân (HĐND). Đồng thời, tài liệu hướng dẫn đại biểu HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và cán bộ các sở, ban, ngành cách thức thực hiện lồng ghép giới vào quá trình ngân sách, căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực ngân sách. Hướng dẫn được xây dựng dưới sự hợp tác giữa Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới thành phố Hồ Chí Minh và UN Women tại Việt Nam.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Viet Nam
Publication year
2019
Number of pages
76