Gender responsive budgeting: Initiative from the socio-economic development programme for the extremely difficult mountainous and remote communes (Programme 135)

Image
GENDER RESPONSIVE BUDGETING

This brief was developed with an aim to capture the experiences and lessons learned from piloting gender responsive budgeting (GRB) initiatives in Bac Giang in 2018 and 2019. It presents the positive changes made and challenges encountered during the processes of the implementation and make proposals on how to promote GRB practices in socio-economic development programmes in the community going forward. This pilot activity is a concrete example of how GRB can be implemented within local initiatives, ensuring local stakeholders have ownership of the process through increased engagement, familiarity, and understanding of GRB processes, which will ultimately mean increased advancement of gender equality in Viet Nam.

 

NGÂN SÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI: SÁNG KIẾN TỪ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN MIỀN NÚI VÀ VÙNG SÂU VÙNG XA (CHƯƠNG TRÌNH 135)

Bản tóm tắt này được xây dựng nhằm tổng hợp những kinh nghiệm và bài học từ việc thực hiện thí điểm các sáng kiến ngân sách có trách nhiệm giới (GRB) ở Bắc Giang trong năm 2018 và 2019. Bản tóm tắt trình bày những thay đổi tích cực, những thách thức trong quá trình thực hiện và đưa ra các đề xuất để thúc đẩy GRB trong các chương trình phát triển kinh tế-xã hội tại cộng đồng trong tương lai. Hoạt động thí điểm này là một ví dụ cụ thể về GRB có thể được thực hiện trong các sáng kiến địa phương, đảm bảo các bên liên quan tại địa phương làm chủ quá trình thông qua việc tăng cường sự tham gia, làm quen và hiểu biết về quy trình của GRB, cuối cùng điều này sẽ đồng nghĩa với việc tăng cường tiến bộ bình đẳng giới ở Việt Nam.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Asia and the Pacific Viet Nam
Publication year
2021
Number of pages
14