The review report on the implementation of the National Strategy on Gender Equality (NSGE) 2011—2020

Image
THE REVIEW REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL STRATEGY ON GENDER EQUALITY (NSGE) 2011-2020

The Review report on the implementation of the National Strategy on Gender Equality (NSGE) 2011-2020 presents an overall review in realizing the objectives, targets and solutions of the NSGE 2011-2020 which serve as a basis for devising NSGE 2021-2030. In addition, the report provides analyses on achievements coupled with obstacles and challenges in the implementation of the NSGE 2011-2020 at various levels of national, ministerial/sectoral and local levels, thereby drawing lessons learned, identifying the gender issues to be further addressed as well as newly emerging issues and making proposals and recommendations to improve the effectiveness of expediting the NSGE 2021 — 2030.

 

Title: BÁO CÁO RÀ SOÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI ĐOẠN 2011 — 2020

Báo cáo Rà soát tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trình bày kết quả rà soát tổng quan về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp của Chiến lược 2011-2020 làm cơ sở để xây dựng Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó, báo cáo đưa ra những phân tích về thành tựu và khó khăn, thách thức trong việc thực hiện Chiến lược 2011-2020 ở cấp quốc gia, bộ, ngành và địa phương, từ đó, rút ra các bài học kinh nghiệm, xác định các vấn đề giới cần tiếp tục giải quyết và các vấn đề mới nảy sinh, cũng như đưa ra các đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chiến lược giai đoạn 2021 — 2030.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Asia and the Pacific Viet Nam
Publication year
2021
Number of pages
142