Online and ICT-facilitated violence against women and girls

Image
[cover]

This brief highlights emerging trends and impacts of COVID-19 on violence against women and girls facilitated by information and communications technology (ICT). It provides examples of strategies and practices put in place to prevent and respond to online and ICT-facilitated violence against women and girls. It also considers the impact of the pandemic on violence against women and girls in a reality shaped by a gender digital divide.

It makes recommendations to be considered by governments, women’s rights organizations, civil society organizations, internet intermediaries, and other practitioners committed to enhancing women’s and girls’ online safety.

It is a living document that draws upon the knowledge and experience of a wide range of experts who support solutions to end online and ICT-facilitated violence against women and girls.

This brief is part of the “EVAW COVID-19 briefs” series"

Bạo lực phụ nữ và trẻ em gái qua mạng và CNTT-TT

[cover]

Bản tóm tắt này nêu bật các xu hướng mới nổi và tác động của COVID-19 đối với bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái, cụ thể là những hành vi bạo lực qua công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT). Nó cung cấp ví dụ về những chiến lược và phương pháp đã được áp dụng để ngăn ngừa và ứng phó với bạo lực phụ nữ và trẻ em gái trực tuyến/qua CNTT-TT. Nó cũng xem xét các tác động của đại dịch đối với vấn nạn bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái trong một thực tế vốn được tạo nên bởi sự cách biệt giới về kỹ thuật số.

Bản tóm tắt đưa ra những khuyến nghị cần được xem xét bởi các chính phủ, các tổ chức về quyền của phụ nữ, các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức trung gian trên internet và các nhà chuyên môn khác đã cam kết tăng cường sự an toàn trực tuyến của phụ nữ và trẻ em gái.

Đây là một tài liệu sẽ luôn được cập nhật và chỉnh sửa dựa trên kiến ​​thức và kinh nghiệm của nhiều chuyên gia, những người ủng hộ các giải pháp chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái qua mạng và CNTT-TT.

Bản tóm tắt này là một phần của loạt tóm tắt “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái trong COVID-19”

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Asia and the Pacific Viet Nam
Resource type(s): Resource kits
Publication year
2022
Number of pages
8