The analysis of gender equality mainstreaming elements in national strategic orientation documents on socio-economic development and financing period 2021-2030

Image
[cover]

The analysis of gender equality mainstreaming elements in national strategic orientation documents on socio-economic development and financing period 2021-2030 was developed within the framework of the United Nations Joint Programme on Supporting Viet Nam towards the 2030 Integrated Finance Strategy for accelerating the achievement of the SDGs which is funded by the SDGs Fund. The objective of the report is to examine the legal gaps that are hindering expenditure allocation and reporting on the landscape of expenditures on GE. Subsequently, a step-by-step roadmap has been presented to strengthen the development, implementation and tracking of gender-responsive budgets toward the achievement of national commitments to the SDGs.

 

Phân tích yếu tồ lồng ghép bình đẳng giới trong các tài liệu định hướng chiến lược về phát triển kinh tế xã hội và tài chính quốc gia giai đoạn 2021-2030

“Phân tích yếu tồ lồng ghép bình đẳng giới trong các tài liệu định hướng chiến lược về phát triển kinh tế xã hội và tài chính quốc gia giai đoạn 2021-2030” được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình chung của Liên Hợp Quốc về thúc đẩy Khung tài chính tích hợp do Quỹ SDGs tài trợ. Mục tiêu tổng thể của báo cáo nhằm xem xét những khoảng trống chính sách đang cản trở việc phân bổ chi tiêu ngân sách, cũng như báo cáo tình hình thực hiện chi tiêu ngân sách cho BĐG. Dựa trên các phan tích chính sách, báo cáo đề xuất lộ trình từng bước tăng cường việc xây dựng, thực hiện và theo dõi ngân sách có trách nhiệm giới, góp phần hỗ trợ Việt Nam đạt được các cam kết trong Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) mà Việt Nam đã cam kết.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Asia and the Pacific Viet Nam
Resource type(s): Assessments
Publication year
2022
Number of pages
60