Action Brief: Women, Peace & (Cyber) Security in Asia and the Pacific

Image
[cover]

Among the urgent challenges to peace and security posed by the COVID-19 pandemic, cybersecurity has emerged as a new and critical area for the application of the Women, Peace and Security (WPS) agenda in Asia and the Pacific. The COVID-19 pandemic has highlighted how advancements in the digital world can be leveraged to respond to threats to peace and security, with governments, technology companies, international organisations, and civil society alike announcing digital solutions to understand and respond to the pandemic. 

The pandemic has also demonstrated that digital solutions must be supported by strong cybersecurity frameworks. From cyberattacks on hospitals, medical research facilities, and other essential infrastructure, to malware in fake World Health Organisation (WHO) information apps, to phishing emails offering personal protective equipment, and digital surveillance and contact tracing, COVID-19 has placed cybersecurity front and center of current peace and security discussions, including by the Security Council, and highlighted the next frontier for the WPS agenda. 

Tóm tắt hành động: Phụ nữ, Hoà bình và An ninh (mạng) ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

[cover]

An ninh mạng đang là một trong số những thách thức cấp bách nhất đối với hòa bình và an ninh do đại dịch COVID-19 tạo ra, và là vấn đề cáp bách và quan trọng đối với việc áp dụng Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS) ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Kể từ khi đại dịch COVID-19 diễn ra, nó đã cho thấy chúng ta có thể tận dụng những tiến bộ trong khoa học kỹ thuật số để ứng phó với các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh, và chính phủ, các công ty công nghệ, các tổ chức quốc tế và xã hội dân sự đều đã và đang công bố các giải pháp kỹ thuật số để hiểu bản chất của đại dịch cũng như xây dựng biện pháp ứng phó.

Đại dịch cũng đã cho thấy rằng các giải pháp kỹ thuật số phải đồng hành và được hỗ trợ bởi một khung pháp lý về an ninh một cách chặt chẽ. Từ tấn công mạng vào bệnh viện, cơ sở nghiên cứu y tế và các cơ sở hạ tầng cần thiết khác, đến việc phát tán phần mềm độc hại qua trang web làm giả giống như của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến các email lừa gạt người dùng về thiết bị bảo vệ cá nhân cũng như việc giám sát hoạt động và địa chỉ cá nhân người dùng, COVID-19 đã cho thấy an ninh mạng phải là tâm điểm của các thảo luận về hòa bình và an ninh của cả Hội đồng Bảo an LHQ, và đưa vấn đề an ninh mạng thành một chiến tuyến mới cho chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Asia and the Pacific Viet Nam
Resource type(s): Briefs
Publication year
2020
Number of pages
3