Action Brief: Women, Peace & (Cyber) Security in Asia and the Pacific

Image
[cover]

Among the urgent challenges to peace and security posed by the COVID-19 pandemic, cybersecurity has emerged as a new and critical area for the application of the Women, Peace and Security (WPS) agenda in Asia and the Pacific. The COVID-19 pandemic has highlighted how advancements in the digital world can be leveraged to respond to threats to peace and security, with governments, technology companies, international organisations, and civil society alike announcing digital solutions to understand and respond to the pandemic. 

The pandemic has also demonstrated that digital solutions must be supported by strong cybersecurity frameworks. From cyberattacks on hospitals, medical research facilities, and other essential infrastructure, to malware in fake World Health Organisation (WHO) information apps, to phishing emails offering personal protective equipment, and digital surveillance and contact tracing, COVID-19 has placed cybersecurity front and center of current peace and security discussions, including by the Security Council, and highlighted the next frontier for the WPS agenda. 

Tóm tắt hành động: Phụ nữ, Hoà bình và An ninh (mạng) ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

[cover]

Trong số những thách thức cấp bách đối với hòa bình và an ninh do đại dịch COVID-19 gây ra, an ninh mạng đã nổi lên như một lĩnh vực mới và quan trọng đối với việc áp dụng Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS) ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Đại dịch COVID-19 đã nêu bật cách thức tận dụng những tiến bộ trong thế giới kỹ thuật số để ứng phó với các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh, khi các chính phủ, các công ty công nghệ, các tổ chức quốc tế và xã hội dân sự đều công bố các giải pháp kỹ thuật số để hiểu và ứng phó với đại dịch.

Đại dịch cũng đã chứng minh rằng các giải pháp kỹ thuật số phải được hỗ trợ bởi các khuôn khổ an ninh mạng mạnh mẽ. Từ các cuộc tấn công mạng vào bệnh viện, cơ sở nghiên cứu y tế và cơ sở hạ tầng thiết yếu khác cho đến phần mềm độc hại trong các ứng dụng thông tin giả mạo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các email lừa đảo cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân, giám sát kỹ thuật số và theo dõi liên hệ, COVID-19 đã đặt vấn đề an ninh mạng lên hàng đầu và lvị trí trung tâm của các cuộc thảo luận về hòa bình và an ninh hiện tại, bao gồm cả Hội đồng Bảo an, đồng thời nêu lên ranh giới tiếp theo cho Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (WPS).

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Asia and the Pacific Viet Nam
Resource type(s): Briefs
Publication year
2020
Number of pages
3