Country Gender Equality Profile Viet Nam 2021 (CGEP)

Image
Country Gender Equality Profile Viet Nam 2021 (CGEP)

Country Gender Equality Profile Viet Nam 2021 (CGEP) is a comprehensive report, in-depth analysis and focus on gender equality issues based on available evidence, data and research. The main objective of the CGEP for Viet Nam 2021 is to serve as a primary source of evidence to drive the prioritization of financing, programming and advocacy to advance gains and overcome bottlenecks to gender equality in Viet Nam. It is intended that the CGEP will also contribute to Viet Nam’s monitoring of gender equality-related targets under the UN Sustainable Development Goals.

 

Tổng quan về Bình đẳng giới ở Việt Nam năm 2021

Tổng quan về Bình đẳng giới ở Việt Nam năm 2021 là báo cáo tổng hợp, phân tích chuyên sâu và có trọng tâm vào các vấn đề bình đẳng giới dựa trên các bằng chứng, số liệu, nghiên cứu sẵn có. Mục tiêu chính của báo cáo là tổng hợp nguồn bằng chứng để định hướng các ưu tiên về nguồn tài chính, xây dựng chương trình và vận động chính sách nhằm thúc đẩy các kết quả và khắc phục những rào cản đối với bình đẳng giới ở Việt Nam. Báo cáo được kỳ vọng sẽ góp phần giúp Việt Nam giám sát các chỉ tiêu liên quan đến bình đẳng giới trong các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc.

View online/download

English

Bibliographic information

Geographic coverage: Asia and the Pacific Viet Nam
Publication year
2021
Number of pages
281