Access of ethnic minority women to public administration services: Situation analysis of women from Dao and Muong ethnicities in Da Bac, Hoa Binh

Image
[cover]

The report has been written by the Institute for Social Development Studies (ISDS) and the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women in Viet Nam (UN Women) while Viet Nam is rushing to complete the ‘Master Plan on Socio-economic Development of Ethnic Minorities and Mountainous Areas 2021-2030’. This study also confirms that positive changes in public administration reform, such as the one-stop-shop mechanism, digital public services, and infrastructure improvements are necessary, but not sufficient to enhance the power and autonomy of ethnic minority women. In the future, further interventions are needed to transform traditional gender stereotypes that hinder the advancement of women and strengthen gender inequalities, especially the gendered power relations in decision-making, to ensure the promotion of substantive gender equality in socio-economic development programs.

 

Phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận các dịch vụ hành chính công: Phân tích trường hợp của phụ nữ dân tộc Dao và Mường tại Đà Bắc, Hoà Bình

Báo cáo này được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) và Cơ quan Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) khi Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 – 2030”. Nghiên cứu cũng khẳng định những thay đổi tích cực trong cải cách hành chính, cơ chế một cửa, và dịch vụ công trực tuyến cùng những phát triển của cơ sở hạ tầng là những điều kiện cần, nhưng chưa đủ để nâng cao quyền năng và tính tự chủ của người phụ nữ DTTS. Trong tương lai, cần những can thiệp để thay đổi những khuôn mẫu giới truyền thống cản trở sự tiến bộ của phụ nữ và củng cố bất bình đẳng giới, đặc biệt là mối quan hệ quyền lực giữa hai giới trong việc ra các quyết định của gia đình để đảm bảo thúc đẩy bình đẳng giới thực chất trong các chương trình phát triển kinh tế xã hội.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Asia and the Pacific Viet Nam
Publication year
2022