Social protection for women and girls in Viet Nam in the period 2012-2020

Image
[cover]

This report on Social protection for Women and Girls in Viet Nam in the period 2012-2020 aims to assess the status and results of the implementation of social protection policies for women and girls within the framework of Resolution No. 15 in the period 2012-2020 and to propose policy recommendations to advance the gender mainstreaming in the development of the new Resolution on social protection policies toward 2030. The report was developed in partnership with the Institute of Labour Science and Social Affairs (ILSSA) under the Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs (MOLISA).

An sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam giai đoạn 2012-2020

An sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam giai đoạn 2012-2020

Báo cáo An sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam giai đoạn 2012-2020 được biên soạn nhằm mục đích đánh giá thực trạng triển khai và kết quả thực hiện chính sách về an sinh xã hội (ASXH) đối với phụ nữ và trẻ em gái trong khuôn khổ Nghị quyết 15 giai đoạn 2012-2020 và đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình xây dựng Nghị quyết mới về một số chính sách ASXH cho giai đoạn đến năm 2030. Báo cáo được xây dựng dựa trên khuôn khổ hợp tác với Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Asia and the Pacific Viet Nam
Publication year
2023
Number of pages
181