Statement from the United Nations in Thailand on the 2015 International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia (IDAHOT)

Date:

ภาษาไทย

Bangkok - In commemoration of the 2015 International Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia (May 17), the United Nations in Thailand recognises the important progress that has been made in Thailand in protecting the human rights and dignity of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) people.

In 2011, Thailand voted for a UN Resolution on combating all forms of discrimination and violence against individuals because of their sexual orientation and gender identity. Recent policy developments, such as the Gender Equality Bill and the 2012 Social Welfare Act, have also given broader attention in Thailand to equality and sexual diversity, particularly for transgender people. These positive developments recognise and affirm that LGBTI persons in Thailand can fully participate in all aspects of public life, and are entitled to claim their human rights, which is especially important for young people.

Thailand is now debating the declaration and recognition of people of sexual diversity in its constitution, and has the opportunity to become a leader in Asia in advancing marriage equality for LGBTI persons. Still, many LGBTI people in Thailand face stigma in society. They are overlooked when seeking employment, and discriminated in schools, health services, communities and families. These challenges constrain the lives of these individuals, and reduce the prospects for sustainable development in Thailand.

It is enshrined in the Universal Declaration of Human Rights that all human beings are born free and equal in dignity and rights. On this day, and always, the United Nations stands with the people of Thailand in their efforts to fight against violence due to discrimination of any kind, and ensure the human rights and dignity for all, regardless of one’s gender identity or sexual orientation.

======================

แถลงการณ์จากองค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย เกี่ยวกับวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (IDAHOT) ปี 2015

ในโอกาสการเฉลิมฉลองวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (17 พฤษภาคม) ปี 2015 องค์การสหประชาชาติ ประเทศไทย ตระหนักดีถึงความก้าวหน้าที่สาคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ และคนที่มีลักษณะแสดงเพศทั้งสองเพศ (LGBTI)

ในปี 2554 ประเทศไทยลงคะแนนเสียงให้มติสหประชาชาติเรื่องการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ความก้าวหน้าเชิงนโยบายเมื่อเร็วๆ นี้ เช่น ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในปี 2550 ได้ทาให้มีความสนใจเรื่องความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับคนข้ามเพศ ในประเทศไทยกว้างขวางยิ่งขึ้น ความก้าวหน้าเหล่านี้ยอมรับและรับรองว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยสามารถมีส่วนร่วมในชีวิตสาธารณะทุกด้าน และมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเรียกร้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งยวดสาหรับคนรุ่นเยาว์

ประเทศไทยกาลังอภิปรายการประกาศและการรับรองกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในรัฐธรรมนูญ และมีโอกาสเป็นผู้นาในเอเชียในด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมในการแต่งงานสาหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อย่างไรก็ดี บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจานวนมากในประเทศไทยยังต้องเผชิญการตีตราในสังคม คนเหล่านี้ถูกมองข้ามเมื่อพยายามหางาน และถูกเลือกปฏิบัติในโรงเรียน สถานบริการสาธารณสุข ชุมชน และครอบครัว ความท้าทายเหล่านี้บีบบังคับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และลดทอนโอกาสสาหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนได้ระบุว่ามนุษย์ทุกคนล้วนเกิดมาเป็นอิสระและมีความเท่าเทียมในสิทธิและศักดิ์ศรี ในวันนี้ และตลอดไป องค์การสหประชาชาติขอยืนเคียงข้างประชาชนชาวไทยในความพยายามต่อสู้เพื่อยุติความรุนแรงอันเนื่องมาจากการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ และเพื่อรักษาสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของทุกคน ไม่ว่าบุคคลจะมีอัตลักษณ์ทางเพศและวิถีทางเพศแบบใด