Gender statistics in Viet Nam 2020

Image
Gender statistics in Viet Nam 2020

Gender statistics in Viet Nam 2020 is a joint publication compiled and developed by General Statistic Office (GSO), Viet Nam Women’s Union and UN Women Viet Nam. The report provides information and statistics for readers to understand the existing gender relations and gender gaps in society. It also presents gender statistics in 2018 according to various topics, such as: Population, family, education, health, labour and employment, and leadership and management. Information and statistics in the publication were gathered and calculated from the national statistical system (reported by state agencies) and from national surveys conducted by the GSO.

Thông tin thống kê giới tại Việt Nam 2020

Thông tin thống kê giới tại Việt Nam 2020 là một ấn phẩm chung do Tổng cục Thống kê, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và UN Women Việt Nam xây dựng. Ấn phẩm cung cấp thông tin và số liệu thống kê giúp người đọc tìm hiểu mối quan hệ giới hiện có và khoảng cách giới trong xã hội. Báo cáo cũng trình bày các phân tích số liệu thống kê, đồ thị và số liệu thống kê giới trong năm 2018 theo các chủ đề: Dân số, gia đình, giáo dục, y tế, lao động việc làm và lãnh đạo, quản lý. Các thông tin thống kê trong cuốn sách được thu thập và tổng hợp từ các nguồn: Hệ thống báo cáo thống kê của các cơ quan quản lý nhà nước, các cuộc điều tra quốc gia do Tổng cục Thống kê thực hiện.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Asia and the Pacific Viet Nam
Publication year
2021
Number of pages
206