Report on the Review of the 4-year implementation of the scheme "Supporting Gender Equality activities in Ethnic Minority areas for the period of 2018-2021"

Image
[cover]

The review report aims at reviewing the implementation of the Scheme “Supporting gender equality activities in ethnic minority areas for the period of 2018-2025”. The report content focuses on reviewing the achievements from 2018 to 2021 through specific targets, primary tasks and solutions; identifying advantages and challenges in implementing the Scheme 1898; and then consolidating lessons and making recommendations for further effective implementation of the Scheme in the coming phase of 2022-2025.

 

Báo cáo rà soát 4 năm thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2021"

cover

Báo cáo rà soát này được thực hiện nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025”. Nội dung báo cáo sẽ tập trung rà soát các kết quả đạt được trong giai đoạn 2018-2021 theo các mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; xác định các thuận lợi, khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện Đề án 1898; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất khuyến nghị để tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án trong giai đoạn 2022-2025.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Asia and the Pacific Viet Nam
Subject areas: Generation Equality
Publication year
2022