Integrated National Financing Frameworks: Analysis from a Gender Perspective

Image
[cover]

This report was completed in the framework of the Joint Programme of the Government of Viet Nam and the United Nations on Promoting the Integrated National Financing Frameworks to realize the Sustainable Development Goals (SDGs), and it was supported by the Joint SDG Fund. In May 2021, UN Women and UNDP launched the guidance for gender mainstreaming into the Integrated National Financing Frameworks. Based on this guidance, UN Women and MPI applied this guidance and made the relevant analysis for Viet Nam. We hope this report will help the relevant stakeholders to understand the readiness to mainstream gender into the Integrated National Financing Frameworks (INFF) in Viet Nam, and more importantly, identify gaps in gender mainstreaming in the relevant policies on planning, finance and social economic development plans. The analysis in the report will be the basis, providing inputs for the process of promoting financial strategies, plans and budgets to realize the gender equality goals that Viet Nam has committed to achieve.

PHÂN TÍCH KHUNG TÀI CHÍNH QUỐC GIA TÍCH HỢP: TỪ GÓC ĐỘ GIỚI

cover

Báo cáo này được thực hiện trong khuôn khổ Dự án Chung của Liên Hợp Quốc về Thúc đẩy khung tài chính tích hợp để thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững do Quỹ Phát triển bền vững tài trợ (SDG Fund). Năm 2021, UN Women phối hợp với UNDP công bố Hướng dẫn lồng ghép giới vào Khung tài chính tích hợp. Dựa trên hướng dẫn này, UN Women và Bộ Kế hoạch-Đầu tư đã ứng dụng và xây dựng báo cáo phân tích tại Việt Nam. Chúng tôi hi vọng báo cáo này sẽ giúp các bên xem xét mức độ sẵn sàng trong việc lồng ghép giới vào Khung tài chính tích hợp ở Việt Nam, và quan trọng hơn, xác định những khoảng trống trong việc lồng ghép giới vào các chính sách liên quan. Những phân tích trong báo cáo sẽ là cơ sở, cung cấp thông tin đầu vào cho quá trình thúc đẩy các chiến lược, kế hoạch tài chính, ngân sách nhằm hiện thực hóa mục tiêu bình đẳng giới mà Việt Nam đã cam kết.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Asia and the Pacific
Resource type(s): Assessments
Publication year
2022
Number of pages
36