Making inclusive growth work for women

Image
Author(s)/editor(s)
UN Women Viet Nam

The study “Towards gender equality in Viet Nam: Making inclusive growth work for women” is an ambitious effort to lookat Viet Nam’s economy through a gender lens. Drawing a comprehensive gender-disaggregated statisticalpicture of selected economic sectors, our analysis highlights the unequal distribution of productive resourcesacross different groups of women and men, persisting gender segmentation in the labour market, andgreater vulnerability in female workers’ working conditions and pay. The study assesses Viet Nam’ policyframework and provides recommendations to better realize women’s potential and make their economiclivelihoods more secure, be they small-scale farmers, domestic paid workers, or garment factory workers.

Báo cáo nghiên cứu “Hướng tới bình đẳng giới ở Việt Nam: Để tăng trưởng bao trùm có lợi cho phụ nữ”là một nỗ lực đầy tham vọng nhằm tìm hiểu nền kinh tế Việt Nam qua lăng kính giới. Bằng việc phác họa một bức tranh thống kêphân tách giới toàn diện về một số ngành kinh tế, các phân tích của chúng tôi làm nổi bật sự bất bình đẳngtrong việc phân phối các nguồn lực sản xuất ở nhiều nhóm phụ nữ và nam giới khác nhau, sự phân chia laođộng theo giới, và việc dễ bị tổn thương hơn của phụ nữ trong điều kiện làm việc và trả lương. Nghiên cứuđánh giá khung chính sách của Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị để hiện thực hóa tốt hơn tiềm năng củangười phụ nữ và giúp sinh kế của họ đảm bảo hơn, cho dù họ là những người nông dân sản xuất với quy mônhỏ, lao động giúp việc gia đình được trả lương, hay là công nhân nhà máy may.

View online/download

English

Vietnamese


Bibliographic information

Geographic coverage: Viet Nam
Resource type(s): Research and programme
Publication year
2016
Number of pages
72