Photobook: Journey of change: Connect with Respect: preventing gender-based violence in schools

Image
Photobook: Journey of change: Connect with Respect: preventing gender-based violence in schools

This photobook is developed to share the typical journey of change of selected teachers and students who joined efforts to reduce gender-based violence in schools. These courageous teachers and students participated in piloting the Toolkit “Connect with respect: preventing gender-based violence in schools: Classroom Programme for Students in Early Secondary School (age 11-14)”, which was jointly implemented by the Department for Political Education and Students Affairs, Ministry of Education and Training (PESAD-MOET) and the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UNWomen) in Viet Nam, from end of 2018 to mid of 2020, in 5 secondary schools at 5 provinces under the regional programme “Stepping Up Solutions to Eliminate Violence Against Women and Girls in Asia and the Pacific 2017-2021” funded by the Government of Australia and The Government of the Republic of Korea. 

The Toolkit was initiated by the South Asia and Pacific United Nations Girls’ Education Initiative (UNGEI) School-Related GBV (SRGBV) working group comprised of Plan International, UN Women, the United Nations Children’s Fund (UNICEF) and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) aiming at providing teachers and students with the knowledge and skills needed to prevent gender-based violence (GBV) in schools. “Connect with respect: preventing GBV in schools for lower secondary school (LSS) students aged 11-14". 

 

Hành trình thay đổi: Xây dựng mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học

Hành trình thay đổi: Xây dựng mối quan hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học

Bộ sách ảnh này được thực hiện để chia sẻ hành trình thay đổi điển hình của một số giáo viên và học sinh tham gia nỗ lực giảm thiểu bạo lực học đường trên cơ sở giới. Những giáo viên và học sinh dũng cảm này đã tham gia thử nghiệm Bộ Công Cụ “Hướng dẫn xây dựng mối quan hệ tôn trọng, bình đẳng trong trường học: Chương trình phòng ngừa bạo lực trên cơ sở giới cho học sinh THCS từ 11-14 tuổi” [Connect with respect: preventing gender-based violence in schools: Classroom Programme for Students in Early Secondary School (age 11-14) (CWR)] do Vụ Giáo dục Chính trị, Công tác Học sinh- Sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cùng với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) triển khai tại 5 trường THCS tại 4 tỉnh, thành tại Việt Nam từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2020 , với sự tài trợ của Chính phủ Úc và Chính phủ Hàn Quốc, trong khuôn khổ Chương trình cấp khu vực: Tăng cường các giải pháp nhằm xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái ở Khu vực châu Á – Thái Bình Dương giai đoạn 2017-2021 (Stepping Up Solutions to Eliminate Violence Against Women and Girls in Asia and the Pacific 2017-2021).

Bộ công cụ CWR được Nhóm làm việc về Bạo lực học đường trên cơ sở giới (SRGBV), thuộc Sáng kiến Giáo dục cho Trẻ em gái của Liên Hợp Quốc khu vực Nam Á - Thái Bình Dương (UNGEI), bao gồm tổ chức Plan Quốc tế, Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) lên ý tưởng xây dựng nhằm mục đích trợ giúp cho giáo viên và học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết để phòng tránh bạo lực trên cơ sở giới trong trường học.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Asia and the Pacific Viet Nam
Resource type(s): Resource kits
Publication year
2022
Number of pages
116