Domestic migration among ethnic minority women - A Situation Analysis

Image
[cover]
This report has been conducted during the first year of the ‘Master Plan on Socio-economic Development of Ethnic Minorities and Mountainous Areas 2021-2030’ and compiled by the Institute for Social Development Studies (ISDS) and the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women in Viet Nam (UN Women). ISDS and UN Women hope that it will contribute a perspective on the situation of female EM domestic migrants. In doing so, the report hopes to confirm that programs for EM women under the ‘National Plan on Socio-economic Development of Ethnic Minorities and Mountainous Areas for 2021-2023’ should continue to invest in EM women and girls. This, in turn, will increase their opportunities for social mobility, employment, and livelihood development.

 

Báo cáo nghiên cứu Tình hình di cư nội địa của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam

Báo cáo được thực hiện trong năm đầu tiên của “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” bởi Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) và Cơ quan Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam. Chúng tôi hi vọng rằng báo cáo sẽ đóng góp một góc nhìn về tình hình di cư nội địa của phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS), cũng như mong muốn khẳng định rằng các chương trình dành cho phụ nữ DTTS trong “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” cần tiếp tục đầu tư cho phụ nữ và trẻ em gái DTTS. Điều này sẽ làm tăng cơ hội cho phụ nữ DTTS trong dịch chuyển xã hội, việc làm, và phát triển sinh kế.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Asia and the Pacific Viet Nam
Publication year
2022