Report on Social protection for Women and Girls in Viet Nam in the period 2012-2020

Image
[cover]

The Report on Social protection for Women and Girls in Viet Nam in the period 2012-2020 was developed within the cooperation framework between the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) and the Institute of Labour Science and Social Affairs (ILSSA) under the Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs (MOLISA). This study aims to assess the status and results of the implementation of social protection for women and girls within the framework of Resolution No. 15-NQ/TW on a number of social policy issues for the period 2012-2020 in Viet Nam. The report provides policy recommendations to provide information to complete a new document on Social Policy for the period of 2023 - 2030, with a vision to 2045 and focus on advocating for gender responsive social policies.

 

Báo cáo an sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam giai đoạn 2012-2020

Báo cáo An sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam giai đoạn 2012-2020 được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác giữa Cơ quan Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) và Viện Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng triển khai và kết quả thực hiện an sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái trong khuôn khổ Nghị quyết 15-NQ/TW về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 tại Việt Nam. Báo cáo đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm cung cấp thông tin hoàn thiện văn kiện mới về Chính sách xã hội giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn 2045 và tập trung vận động các chính sách xã hội có trách nhiệm giới.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Asia and the Pacific Viet Nam
Resource type(s): Assessments
Publication year
2022
Number of pages
181