Advocacy brief – Cybersecurity in the context of the Women, Peace and Security Agenda

Image
[cover]

This advocacy brief was developed by representatives from women’s civil society organizations (CSOs), digital rights organizations, think tanks, academia and cyber-defenders in Southeast Asia, with the support of UN Women. It emphasizes the importance of cybersecurity and its gendered implications for implementing the Women, Peace and Security agenda, outlining recommendations for the development and adoption of conflict-sensitive and gender-responsive cybersecurity policies and practices. The brief was developed under UN Women’s programme Women, Peace and Cybersecurity – Promoting Women’s Peace and Security in the Digital World, with funding from the Government of the Republic of Korea.

ข้อเสนอเพื่อรณรงค์เชิงนโยบาย–ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในบริบทวาระสตรี สันติภาพ และความมั่นคง

[cover]

ข้อเสนอนี้จัดทําขึ้นโดยผู้แทนจากองค์กรสตรีภาคประชาสังคม องค์กรด้านสิทธิดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและนักปกป้องสิทธิทางไซเบอร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ทั้งนี้ ข้อเสนอได้เน้นย้ำถึงความสําคัญของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และมิติเพศสภาวะในการดําเนินการตามวาระสตรี สันติภาพและความมั่นคง เพื่อการพัฒนาและรับรองนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่คํานึงถึงประเด็นความขัดแย้งและตระหนักในมิติเพศสภาวะ โดยจัดทำขึ้นภายใต้โครงการ “สตรี สันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์-ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในโลกดิจิตัลของสตรี” ของ UN Women ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Asia and the Pacific
Subject areas: Peace and security
Resource type(s): Briefs
Publication year
2022
Number of pages
4