Advocacy brief – Cybersecurity in the context of the Women, Peace and Security Agenda

Image
[cover]

This advocacy brief was developed by representatives from women’s civil society organizations (CSOs), digital rights organizations, think tanks, academia and cyber-defenders in Southeast Asia, with the support of UN Women. It emphasizes the importance of cybersecurity and its gendered implications for implementing the Women, Peace and Security agenda, outlining recommendations for the development and adoption of conflict-sensitive and gender-responsive cybersecurity policies and practices. The brief was developed under UN Women’s programme Women, Peace and Cybersecurity – Promoting Women’s Peace and Security in the Digital World, with funding from the Government of the Republic of Korea.

ข้อเสนอเพื่อรณรงค์เชิงนโยบาย–ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในบริบทวาระสตรี สันติภาพ และความมั่นคง

[cover]

ข้อเสนอนี้จัดทําขึ้นโดยผู้แทนจากองค์กรสตรีภาคประชาสังคม องค์กรด้านสิทธิดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและนักปกป้องสิทธิทางไซเบอร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ทั้งนี้ ข้อเสนอได้เน้นย้ำถึงความสําคัญของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และมิติเพศสภาวะในการดําเนินการตามวาระสตรี สันติภาพและความมั่นคง เพื่อการพัฒนาและรับรองนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่คํานึงถึงประเด็นความขัดแย้งและตระหนักในมิติเพศสภาวะ โดยจัดทำขึ้นภายใต้โครงการ “สตรี สันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์-ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในโลกดิจิตัลของสตรี” ของ UN Women ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี

Bản tóm tắt – Chính sách An ninh mạng trong bối cảnh thực hiện Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh

[cover]

Bản tóm tắt được các tổ chức xã hội, các tổ chức đại diện về quyền số của phụ nữ, những nhà tư tưởng, học giả và các chuyên gia phòng vệ mạng tại Đông Nam Á tổng hợp với sự hỗ trợ của cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ - UN Women. Bản tóm tắt này nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh mạng và những yếu tố bình đẳng giới có liên quan trong việc thực hiện chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa Bình và An ninh, đưa ra các khuyến nghị cho việc phát triển và áp dụng chính sách và cách làm hiệu quả về an ninh mạng có nhạy cảm với xung đột và có yếu tố bình đẳng giới. Bản tóm tắt này được phát triển trong khuôn khổ Chương trình Phụ nữ, Hòa Bình và An ninh Mạng của UN Women - Tăng cường hòa bình và an ninh của phụ nữ trong thế giới kỹ thuật số, do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Asia and the Pacific
Subject areas: Peace and security
Resource type(s): Briefs
Publication year
2022
Number of pages
4