Pathway to a Gender-responsive Criminal Justice System in Viet Nam

Image
Author(s)/editor(s)
UN Women Vietnam

ADVOCACY BRIEF

The government of Viet Nam is committed to ensuring a woman’s right to life withdignity, including the right to live free from violence and the fear of violence andadvancing her access to justice when such rights are violated. The Ministry ofJustice, with support of UN Women, has undertaken various researches in orderto get a better picture of the realities women face when seeking protection andjustice in Viet Nam. Their findings and recommendations, along with relevant internationalstandards and global tools, has informed the development of a more gender-responsive legaland policy framework to combat violence against women in Viet Nam. This Advocacy Briefhighlights just a few of the various researches undertaken in Viet Nam and key internationalstandards and global tools that have been emphasized in the work contributing to agender-responsive criminal justice system for women subjected to violence against women.Some of the recommendations were already taken into account during the reforms of thePenal Code, Criminal Procedure Code and the Legal Aid Law with UN Women’s technicalassistance to the Ministry of Justice.

ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỘT HỆ THỐNG TƯ PHÁP HÌNH SỰ CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI Ở VIỆT NAM

TÀI LIỆU TÓM TẮT
VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH

Chính phủ Việt Nam cam kết bảo đảm quyền của phụ nữ được sống một cuộc sốngmà nhân phẩm của họ được tôn trọng, bao gồm quyền được sống mà không bịbạo lực và lo sợ bị bạo lực, và thúc đẩy sự tiếp cận công lý của phụ nữ khi nhữngquyền đó bị vi phạm. Bộ Tư pháp, với sự hỗ trợ của UN Women, đã tiến hànhnhiều nghiên cứu để có được bức tranh toàn diện về thực tế mà phụ nữ phải đốimặt khi tìm kiếm sự bảo vệ và công lý ở Việt Nam. Các phát hiện và khuyến nghị của nhữngnghiên cứu trên, cùng với các chuẩn mực quốc tế và công cụ toàn cầu, là cơ sở để xây dựngkhuôn khổ pháp lý và chính sách có trác nhiệm giới tốt hơn ở Việt Nam, để đấu tranh với bạolực nhằm vào phụ nữ. Bản Tóm tắt vận động chính sách này điểm lại một số nghiên cứu đãđược tiến hành ở Việt Nam và những chuẩn mực quốc tế và công cụ toàn cầu chính đã đượcquan tâm áp dụng trong những nỗ lực nhằm góp phần xây dựng hệ thống tư pháp hình sự cótrách nhiệm giới đối với phụ nữ bị bạo lực. Một số khuyến nghị của nghiên cứu đã được cânnhắc trong quá trình sửa đổi Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự và Luật Trợ giúp Pháp lývới sự hỗ trợ kỹ thuật của UN Women dành cho Bộ Tư pháp.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Viet Nam
Resource type(s): Briefs
Publication year
2017
Number of pages
16