Pathway to a Gender-responsive Criminal Justice System in Viet Nam

Authors/editor(s): UN Women Vietnam

ADVOCACY BRIEF

The government of Viet Nam is committed to ensuring a woman’s right to life with dignity, including the right to live free from violence and the fear of violence and advancing her access to justice when such rights are violated. The Ministry of Justice, with support of UN Women, has undertaken various researches in order to get a better picture of the realities women face when seeking protection and justice in Viet Nam. Their findings and recommendations, along with relevant international standards and global tools, has informed the development of a more gender-responsive legal and policy framework to combat violence against women in Viet Nam. This Advocacy Brief highlights just a few of the various researches undertaken in Viet Nam and key international standards and global tools that have been emphasized in the work contributing to a gender-responsive criminal justice system for women subjected to violence against women. Some of the recommendations were already taken into account during the reforms of the Penal Code, Criminal Procedure Code and the Legal Aid Law with UN Women’s technical assistance to the Ministry of Justice.

ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỘT HỆ THỐNG TƯ PHÁP HÌNH SỰ CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI Ở VIỆT NAM

TÀI LIỆU TÓM TẮT
VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH

Chính phủ Việt Nam cam kết bảo đảm quyền của phụ nữ được sống một cuộc sống mà nhân phẩm của họ được tôn trọng, bao gồm quyền được sống mà không bị bạo lực và lo sợ bị bạo lực, và thúc đẩy sự tiếp cận công lý của phụ nữ khi những quyền đó bị vi phạm. Bộ Tư pháp, với sự hỗ trợ của UN Women, đã tiến hành nhiều nghiên cứu để có được bức tranh toàn diện về thực tế mà phụ nữ phải đối mặt khi tìm kiếm sự bảo vệ và công lý ở Việt Nam. Các phát hiện và khuyến nghị của những nghiên cứu trên, cùng với các chuẩn mực quốc tế và công cụ toàn cầu, là cơ sở để xây dựng khuôn khổ pháp lý và chính sách có trác nhiệm giới tốt hơn ở Việt Nam, để đấu tranh với bạo lực nhằm vào phụ nữ. Bản Tóm tắt vận động chính sách này điểm lại một số nghiên cứu đã được tiến hành ở Việt Nam và những chuẩn mực quốc tế và công cụ toàn cầu chính đã được quan tâm áp dụng trong những nỗ lực nhằm góp phần xây dựng hệ thống tư pháp hình sự có trách nhiệm giới đối với phụ nữ bị bạo lực. Một số khuyến nghị của nghiên cứu đã được cân nhắc trong quá trình sửa đổi Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự và Luật Trợ giúp Pháp lý với sự hỗ trợ kỹ thuật của UN Women dành cho Bộ Tư pháp.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Viet Nam

Subject area(s): Ending violence against women and girls; Access to justice and legal protection

Resource type: Briefs

Publication year: 2017

Number of pages: 16