Seizing Our Potential

Image
Seizing the strength

Sezing Our Potential” was developed by iSee and UN Women with a strong support from a network of CSO working on ethnic minority to promote gender mainstreaming initiatives on the empowerment of ethnic minority women. The publication targets policy makers and highlighted initiatives on the empowerment of ethnic minority groups and women, to provide valuable examples on the empowerment of ethnic minority women. The publication captures the inspirational stories of 12 women from ethnic minority communities in Viet Nam. UN Women and iSEE hope that the stories told in this publication will inspire organizations and individuals to galvanize initiatives and actions for gender equality and women’s empowerment and above all, to sincerely listen to women’s needs and aspirations so that they may truly become agents of changes for themselves and their communities. This publication is developed with the financial support from Irish Embassy in Viet Nam.

Khơi Nguồn Nội Lực

Khơi Nguồn Nội Lực được UN Women và iSEE, cùng với sự hỗ trợ của mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự, xây dựng với mong muốn chia sẻ các sáng kiến và can thiệp lồng ghép giới và trao quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số đã thực hiện hiệu quả ở Việt Nam.Cuốn sách ghi lại những câu chuyện truyền cảm hứng của 12 người phụ nữ đến từ các cộng đồng dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Chúng tôi thực sự mong rằng các câu chuyện được kể trong cuốn sách này là khơi nguồn cảm hứng cho các tổ chức và cá nhân để thúc đẩy các sáng kiến và hành động hướng đến bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và hơn hết, lắng nghe chân thành những nhu cầu và mong muốn của người phụ nữ để họ thực sự trở thành chủ để sáng tạo và tạo ra những thay đổi cho chính bản thân và cộng đồng của mình. Cuốn sách được hỗ trợ tài chính từ Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Viet Nam
Resource type(s): Books Research papers
Publication year
2019
Number of pages
115