Women’s Empowerment Principles: A Practical Guide for Enterprises

Image

Women’s Empowerment Principles: A Practical Guide for Enterprises, wasdeveloped to serve as a toolkit for enterprises to integrate and implement the WEPsin their policies and business activities through which both men and women areequally entitled to decent jobs, career development, training and promotion.

Hướng dẫn Thực hành các Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ trong Chính sách Doanh nghiệp cung cấp phương pháp và công cụ cụ thể giúp các doanh nghiệp lồng ghép vàthực hành các Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ trong chính sách và hoạt động kinhdoanh của mình, thông qua đó bảo đảm phụ nữ và nam giới có việc làm bền vững , đàotạo, thăng tiến công bằng và bình đẳng.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Viet Nam
Subject areas: Economic empowerment
Publication year
2017
Number of pages
30