The minimization of child marriage and consanguineous marriage in ethnic minority areas - 2015-2025

Image
The minimization of child marriage and consanguineous marriage in ethnic minority areas - 2015-2025

Review report of the 5-year implementation of the Scheme “The minimization of child marriage and consanguineous marriage in ethnic minority areas - 2015-2025”

The review report of the 5-year implementation of the Scheme “The minimization of child marriage and consanguineous marriage in Ethnic minority areas” will focus on reviewing the outcomes achieved in the period 2015-2020 in line with the key objectives and tasks; identifying advantages, difficulties and challenges in implementing the Scheme; drawing lessons learned and making recommendations to continue with effective implementation of the Scheme in the period 2021-2025.

Báo cáo rà soát 5 năm thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” sẽ tập trung rà soát các kết quả đạt được trong giai đoạn 2015-2020, xác định thuận lợi, khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện Đề án; rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất khuyến nghị để tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án trong giai đoạn 2021-2025.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Asia and the Pacific Viet Nam
Publication year
2021
Number of pages
50