Safe Migration Booklet for Migrants from Lao PDR

Image
Author(s)/editor(s)
Ampika Saibouyai

There are approximately 300,000 Laotian migrants working in Thailand which accounts for over half of all migrants from Laos PDR globally. Their remittances are responsible for between 25 and 50 per cent of the income of rural household in the country. To reduce vulnerability to labour exploitation and human trafficking, information particularly pre-departure should be made available and accessible.

This Safe Migration Booklet for Migrants from Lao PDR was developed by UN Women Lao PDR/Thailand with the support of the Australian Government Department of foreign Affairs and Trade to enhance safe migration and protection of the rights and benefits of migrant workers, promoting decent work while preventing them from being vulnerable. The booklet provides accurate and up-to-date information and services in a migrant-friendly contents and formats.

คู่มือการย้ายถิ่นการทำงานอย่างปลอดภัย

หนูหิ่นแนะนำเพื่อนๆ จาก สปป.ลาว

มีประชากรของ สปป. ลาวที่ย้ายถิ่นมาทำงานในประเทศไทยประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งของประชากรลาวที่ย้ายถิ่นไปทำงานประเทศอื่นๆ ทั่วโลก รายได้จากพวกเขาเหล่านี้ คิดเป็นร้อยละ ๒๕-๕๐ ของประชากรลาวในชนบท เพื่อลดความเสี่ยงจากการค้ามนุษย์และการกดขี่จากนายจ้าง แรงงานเหล่านี้ควรเข้าถึงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อการจัดสินใจที่ถูกต้อง ทั้งก่อนการเดินและหลังจากเดินทางออกจาก สปป. ลาว

หนังสือหนูหิ่นแนะนำเพื่อนๆ จาก สปป.ลาว ฉบับนี้ได้รับการเรียบเรียงจากทีมงาน UN Women ประจำประเทศไทยและสปป.ลาว โดยการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพ ปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ด้านต่างๆ ของแรงงานย้ายถิ่น ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความสุ่มเสี่ยงจากการถูกละเมิด คู่มือนี้ทีมงานได้ทำการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย และนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

ຄູ່ມືການຍ້າຍຖິ່ນຖານການເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພ

ຫນູຫິ່ນ ແນະນຳຫມູ່ເພື່ອນ ຈາກ ສປປ. ລາວ

ມີປະຊາກອນຂອງ ສປປ. ລາວ ທີ່ຍ້າຍຖິ່ນຖານມາເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທປະມານ 300.000 ຄົນ ຄິດເປັນອັດຕາສ່ວນຫລາຍກ່ວາເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງປະຊາກອນລາວທີ່ຍ້າຍຖິ່ນໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດອື່ນໆໃນທົ່ວໂລກ ລາຍໄດ້ຈາກພວກເຂົາເຫລົ່ານີ້ຄິດເປັນ 25-50 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງປະຊາກອນລາວໃນຊົນນະບົດ ເພື່ອຫລຸດຄວາມສ່ຽງຈາກການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການກົດຂີ່ຈາກນາຍຈ້າງ ແຮງງານເຫລົ່ານີ້ຄວນສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອການຕັດສິນໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງທັງກ່ອນ ແລະ ຫລັງຈາກເດີນທາງອອກຈາກ ສປປ. ລາວ

ຫນັງສືຫນູຫິ່ນແນະນຳຫມູ່ເພື່ອນ ຈາກ ສປປ. ລາວ ສະບັບນີ້ ໄດ້ຮັບການຮຽບຮຽງຈາກທີມງານ UN Women ປະຈຳປະເທດໄທ ແລະ ສປປ. ລາວ ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ ອັອດສະເຕເລັຍ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມສັກກະຍະພາບໃນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານຕ່າງໆ ຂອງແຮງງານຍ້າຍຖິ່ນໃຫ້ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຫລຸດຄວາມສ່ຽງຈາກການຖືກລະເມີດ ຄູ່ມືນີ້ ທີມງານໄດ້ປັບປຸງຂໍ້ມູນໃຫ້ທັນສະໄຫມ ແລະ ນຳສະເຫນີໃນຮູບແບບທີ່ເຂົ້າໃຈງ່າຍ

 

View online/download

Bibliographic information

Publication year
2017
Number of pages
26