Figures on Ethnic Minority Women and Men in Viet Nam 2015

Image
Author(s)/editor(s)
UN Women Viet Nam

With financial support from the Government of Ireland, the Committee for Ethnic Minority Affairs and UN Women commissioned this report on “Figures on Ethnic Minority Women and Men in Viet Nam 2015”. The report presents statistics on ethnic minority women and men in 2015 by topic: (i) population; (ii) access to infrastructure and assets; (iii) employment and income; (iv) education and training; (v) social-cultural affairs; (vi) health and environment sanitation; and (vii) participation in governance and leadership. Information and data in the report were gathered from: Survey on socio-economic situation of 53 ethnic minority groups 2015; statistical reporting system of state management agencies and national surveys conducted by General Statistics Office such as Viet Nam Household Living Standards Survey 2014 (VHLSS), Labour Force Survey 2015 (LFS), Multiple Indicator Cluster Survey 2014 (MICS) and Population Change and Family Planning Survey as of 1/4/2014.

Với sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ Ireland, Uỷ ban Dân tộc và UN Women cùng nhau xây dựng cuốn sách “Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam năm 2015”. Cuốn sách trình bày các số liệu thống kê giới trong lĩnh vực dân tộc năm 2015 theo các chủ đề: (i) Dân số, (ii) Tiếp cận cơ sở hạ tầng và tài sản, (iii) Việc làm và thu nhập), (iv) Giáo dục và đào tạo, (v) Văn hoá-xã hội, (vi) Y tế và vệ sinh môi trường, và (vii) Cán bộ, đảng viên. Các thông tin và số liệu trong cuốn sách được thu thập từ các nguồn: Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2015, hệ thống báo cáo thống kê của các cơ quan quản lý nhà nước và các cuộc điều tra quốc gia do Tổng cục Thống kê thực hiện như: Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2014 (VHLSS), Điều tra Lao động-Việc làm 2015 (LFS), Điều tra các mục tiêu về phụ nữ và trẻ em 2014 (MICs), Điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình thời điểm 1/4/2014.

View online/download

Bibliographic information

Geographic coverage: Viet Nam
Resource type(s): Data/statistics
Publication year
2018
Number of pages
400